Akcja Katolicka w naszej parafii została powołana 23 listopada 1997 r. w niedzielę Chrystusa Króla – święto patronalne Akcji Katolickiej przez ówczesnego ks. bpa. Ordynariusza Jana Wiktora Nowaka. W katedrze siedleckiej złożyło wówczas przyrzeczenie 22 osoby, asystentem kościelnym został ks. prob. Józef Huszaluk. Obecnie nasz Parafialny Oddział Akcji Katolickiej liczy 33 członków i 5 sympatyków. Obecnie asystentem AK jest ks. Proboszcz Sławomir.

Zarząd POAK

 1. Jastrzębska Celina – prezes (tel. +48 25 797 02 78)
 2. Skwarek Stanisława – wiceprezes (tel. +48 25 797 07 75)
 3. Figat Jan- wiceprezes (tel. +48 795 466 649)
 4. Figat Elżbieta- sekretarz (tel. +48 795 466 040)
 5. Rost Krystyna – skarbnik
 6. Sabak Teresa – członek (tel. +48 25 797 02 57)

Komisja Rewizyjna

 1. Ducki Ireneusz – przewodniczący (tel. +48 604 668 663)
 2. Maciaszek Jadwiga – członek
 3. Kłos Elżbieta – członek

Spotkania formacyjne naszego oddziału odbywają się w każdą trzecią niedzielę miesiąca po sumie. Tematem naszych spotkań są katechezy, zawarte w materiałach formacyjnych. Referaty przygotowują głównie panie katechetki.

 1. W obecnym roku liturgicznym rozważamy katechezy pod hasłem: „We wspólnocie z Bogiem”.
 2. W ubiegłym roku „Bądźmy świadkami miłości”.
 3. W przyszłym roku „Kościół naszym domem”.

Akcja Katolicka pełni dyżury w pomieszczeniach plebanii:
we wtorki – w godz.9-12
w czwartki- w godz.14-17
w niedziele- w godz.8-14

Telefon kontaktowy do Akcji Katolickiej:
+48 25 797 07 25

Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy i działania w Akcji Katolickiej.

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie ściśle współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła. Rację swego istnienia Akcja Katolicka znajduje w prawdzie o Kościele. Zorganizowana współpraca świeckich z hierarchią kościelną, w realizowaniu misji apostolskiej, należy od czasów apostolskich do stałej i owocnej tradycji Kościoła. Wagę tej współpracy podkreślił Sobór Watykański II i posoborowe nauczanie Kościoła. Papież Jan Paweł II mówiąc o wiernych świeckich, którzy,, winni poczuć się rzeczywistymi podmiotami w życiu Kościoła”, wskazał na szczególne znaczenie Akcji Katolickiej w ich formacji. Dlatego postulował jej odrodzenie w Polsce. Do biskupów polskich podczas wizyty Ad limina Apostolorum,12 stycznia 1993 r., mówił:,, Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna. Nie zapominajmy, że droga do rzeczywistej zmiany oblicza Polski przebiega przez serce każdego Polaka. Potrzebne są reformy strukturalne i ustawodawcze, ale w ostatecznym rozrachunku powodzenie tego procesu zależy od nawrócenia serca każdego poszczególnego Polaka i Polki”. Podejmując to wezwanie, Konferencja Episkopatu Polski powołała w 1996 roku do życia Akcję Katolicką. Jej celem jest włączanie ludzi świeckich w budowanie Kościoła Chrystusowego oraz w zorganizowaną misję apostolską, dzięki której będą mogli,, czynić obecnym i aktywnym Kościół w takich miejscach i takich okolicznościach, gdzie jedynie przy ich pomocy stać się ona może solą ziemi”.

Akcja Katolicka realizuje swoje cele poprzez:

 1. pogłębienie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego oraz ukierunkowanie na zadania apostolskie;
 2. przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego;
 3. zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej: w diecezji, po uzgodnieniu z biskupem diecezjalnym; na szczeblu krajowym, w porozumieniu z Krajowym Asystentem Kościelnym;
 4. angażowanie się w formację dzieci i młodzieży;
 5. kształcenie działaczy katolickich i przygotowywanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym.

Akcja Katolicka może prowadzić działalność, w szczególności:

 1. oświatowo-wychowawczą,
 2. kulturalną i informacyjno-wydawniczą,
 3. naukową,
 4. charytatywną,
 5. w zakresie ochrony zdrowia,
 6. turystyczno-sportową,
 7. gospodarczą.

Dochód z działalności gospodarczej AK służy do realizacji jej celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków. Akcja Katolicka jest darem dla współczesnej Polski.