Akcja Katolicka w naszej parafii została powołana 23 listopada 1997 r. w niedzielę Chrystusa Króla – święto patronalne Akcji Katolickiej przez ówczesnego ks. bpa. Ordynariusza Jana Wiktora Nowaka. W katedrze siedleckiej złożyło wówczas przyrzeczenie 22 osoby, asystentem kościelnym został ks. prob. Józef Huszaluk. Obecnie nasz Parafialny Oddział Akcji Katolickiej liczy 33 członków i 5 sympatyków. Obecnie asystentem AK jest ks. Proboszcz Sławomir Sulej.

Zarząd POAK

Zarząd Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Stoczku Łukowskim wybrany na czteroletnią kadencję 2022-2026
Prezes–Elżbieta Figat–tel 795466040
V-ce prezes–Jan Figat–tel 795466649
Sekretarz-Bożena Szmigiel
Skarbnik–Krystyna Rost
Członek–Krystyna Konieczna
Członek –Ireneusz Ducki
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący–Jadwiga Maciaszek
Członek –Elżbieta Kłos
Członek–Krzysztof Jończyk

Spotkania formacyjne naszego oddziału odbywają się w każdą trzecią niedzielę miesiąca po sumie. Tematem naszych spotkań są katechezy, zawarte w materiałach formacyjnych. Referaty przygotowują głównie panie katechetki.

Akcja Katolicka pełni dyżury w pomieszczeniach plebanii:
we wtorki – w godz.9-12
w czwartki- w godz.14-17
w niedziele- w godz.8-14

Telefon kontaktowy do Akcji Katolickiej:
+48 25 797 07 25

Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy i działania w Akcji Katolickiej.

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej

Plan pracy Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Stoczku Łukowskim
na 2023 rok

Hasło: „Wierzę w Kościół”. ”Przymierze Boga z ludźmi”

Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa.

Program duszpasterski na rok 2022/2023 będzie przebiegał pod hasłem „Wierzę w Kościół. Przymierze Boga z ludźmi”. Przez chrzest zostaliśmy wszczepieni w Kościół Chrystusowy, który został stworzony, by wielbić Boga. Nie ma Kościoła bez świeckich. Apostolstwo przez Akcję Katolicką zobowiązuje nas do pogłębiania i zdobywania wiedzy. Nam, ludziom zrzeszonym w Akcji Katolickiej potrzebny jest nowy zapał ewangelizacyjny, głębsze zakorzenienie w parafii.

 • Praca formacyjna oddziału (realizacja katechez z materiałów formacyjnych zatytułowanych „Wierzę w Kościół”. „Przymierze Boga z ludźmi”. Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa. Materiały formacyjne na 2023 rok);

1.Aktualna sytuacja Kościoła  ( ks. Tadeusz Borutka),

2.Kościół świętych i grzeszników (communio i communicatio) ( ks. Jan Bartoszek),

3.Zbawczy sens Kościoła ( ks. Wiesław Łużyński ),

4. Przeżywanie wiary we wspólnocie Kościoła ( ks. Wojciech Kućko ),

5.Służebny i misyjny charakter Kościoła( ks. Wojciech Kućko ),

6.Kościół szansą, a nie zagrożeniem dla społeczeństwa obywatelskiego ( ks. Wiesław Łużyński),

7.Osobiste i społeczne konsekwencje wystąpienia z Kościoła katolickiego ( apostazji) oraz możliwości powrotu do niego  ( ks. Jan Orzeszyna),

8.Realizacja osobowej i wspólnotowej natury człowieka w Kościele ( ks. Jan Bartoszek ),

9. Czynne zaangażowanie w rozwój Kościoła( Rafał Czupryk ),

10.Duchowieństwo i laikat w budowaniu wspólnoty Kościoła ( ks. Rafał Flak),

11.Rola ruchów, stowarzyszeń i Akcji Katolickiej w budowaniu Kościoła ( Rafał Czupryk),

12. Rozeznawanie i towarzyszenie jako forma synodalna ( ks. Rafał Flak).

 • Modlitwa, liturgia, formacja;
 1. Propagowanie nauczania Ojca Świętego Franciszka oraz przeciwstawienie się instrumentalnemu traktowaniu jego słów i wypaczaniu ich treści przez media.
 2. Wprowadzanie w życie nauczania św. Jana Pawła II – patrona AK.
 3. Organizowanie spotkań formacyjnych dotyczacych tematyki:
 4. a) niebezpieczeństwa związane z ideologią gender,
 5. b) in vitro – zagrożenie w aspekcie duchowym i medycznym,
 6. c) promowanie rodziny, która jest miejscem przekazywania życia i wychowania w wierze,
 7. d) rola i miejsce świeckich w Kościele – w kontekście hierarchiczności, posłuszeństwa i odpowiedzialności za Kościół.
 8. Prowadzenie w kościele modlitwy różańcowej za kapłanów, Kościół i Ojczyznę w każdą niedzielę i święta.
 9. Kontynuowanie modlitwy w intencji parlamentarzystów, aby godnie, w poczuciu odpowiedzialności za dobro wspólne oraz z poszanowaniem chrześcijańskich wartości pełnili powierzone im przez naród zadania.
 10. Modlitewne wspieranie inicjatyw podejmowanych na rzecz świętowania niedzieli.
 11. Praktyka „Liturgii godzin” i modlitwy różańcowej.
 12. Codzienna lektura Pisma Świętego.
 13. Pełny udział w niedzielnej Mszy Świętej (szczególnie w każdą trzecią niedzielę miesiąca o godz. 12.00).
 14. Systematyczne korzystanie z sakramentu pokuty.
 15. Udział w rekolekcjach i dniach skupienia.
 16. Udział w pielgrzymkach i zjazdach: na Jasną Górę, do Pratulina.
 17. Organizacja parafialnej pielgrzymki do grobu siostry Róży Wandy Niewęgłowskiej z udziałem przedstawicieli władz samorządowych.
 • Problematyka społeczna.
  1. Publikowanie informacji o działalności Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w internecie (strona parafii, DIAK i Portalu Podlasie.24)
  2. Nawiązywanie współpracy z samorządami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi do realizacji statutowych celów stowarzyszenia.
  3. Współpraca ze szkołami na terenie miasta i gminy w sferze kultury oraz pomocy materialnej dzieciom.
 • Działalność charytatywna.
 • 1. Pomoc dzieciom z rodzin wielodzietnych i alkoholików:
 • a) paczki świąteczne z żywnością i ze środkami czystosci
 • 2. Prowadzenie Punktu Pomocy Rodzinie:
 • a) zbiórka odzieży, obuwia, pościeli i tkanin
 • b) gromadzenie żywności i środków czystości od Banku Żywności w Lublinie oraz sponsorów indywidualnych.
 • c) wydawanie żywności i odzieży od poniedziałku do soboty w godzinach uzgodnionych z panią wydelegowaną z MOPS-u w zależności od dostaw z Banku Żywności
 • d) opiekowanie się rodzinami z naszej parafii, których dotknęło nieszczęście np. pożar zabudowań lub śmierć osoby – opiekuna.
 •  Działalność na rzecz parafii.
 • 1. Prowadzenie biblioteki parafialnej.
 • 2. Prowadzenie parafialnego sklepiku z dewocjonaliami:
 • a) sklepik czynny w każdą niedzielę – w godz. 8.oo – 14.oo oraz w święta kościelne i rekolekcje
 • b) przeznaczanie pieniędzy uzyskanych od sponsorów na zakup rzeczy dla potrzebujących rodzin.
 • c) rozprowadzanie świec Caritas przed Bożym Narodzeniem i baranków przed Wielkanocą.
 1. Zagadnienia organizacyjne.
 2. 1. Czynne uczestnictwo w uroczystościach organizowanych przez parafię.
 3. 2. Udział w organizacji Dnia Papieskiego.
 4. 3. Współpraca z Radą Duszpasterską, Kołami Różańcowymi oraz stowarzyszeniami kościelnymi na terenie parafii.
 5. 4. Współpraca z Komitetem Obchodów Świąt Patriotycznych i Religijnych w celu organizacji uroczystości kościelnych i patriotycznych.
 6. 5. Współpraca z Burmistrzem i Radą Miasta, Wójtem i Radą Gminy.
 7. Organizowanie spotkania opłatkowego we współpracy z księdzem proboszczem dla Akcji Katolickiej, duszpasterzy, władz administracyjnych i grup działających przy parafii.
 • Nowe kierunki działania POAK w 2023roku.
 1. Włączenie się w obchody jubileuszu 550- lecia parafii i 100-lecia budowy kościoła parafialnego.
 2. Rozwijanie poczucia współodpowiedzialności za Kościół i zaangażowanie wiernych.

 

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie ściśle współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła. Rację swego istnienia Akcja Katolicka znajduje w prawdzie o Kościele. Zorganizowana współpraca świeckich z hierarchią kościelną, w realizowaniu misji apostolskiej, należy od czasów apostolskich do stałej i owocnej tradycji Kościoła. Wagę tej współpracy podkreślił Sobór Watykański II i posoborowe nauczanie Kościoła. Papież Jan Paweł II mówiąc o wiernych świeckich, którzy,, winni poczuć się rzeczywistymi podmiotami w życiu Kościoła”, wskazał na szczególne znaczenie Akcji Katolickiej w ich formacji. Dlatego postulował jej odrodzenie w Polsce. Do biskupów polskich podczas wizyty Ad limina Apostolorum,12 stycznia 1993 r., mówił:,, Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna. Nie zapominajmy, że droga do rzeczywistej zmiany oblicza Polski przebiega przez serce każdego Polaka. Potrzebne są reformy strukturalne i ustawodawcze, ale w ostatecznym rozrachunku powodzenie tego procesu zależy od nawrócenia serca każdego poszczególnego Polaka i Polki”. Podejmując to wezwanie, Konferencja Episkopatu Polski powołała w 1996 roku do życia Akcję Katolicką. Jej celem jest włączanie ludzi świeckich w budowanie Kościoła Chrystusowego oraz w zorganizowaną misję apostolską, dzięki której będą mogli,, czynić obecnym i aktywnym Kościół w takich miejscach i takich okolicznościach, gdzie jedynie przy ich pomocy stać się ona może solą ziemi”.

Akcja Katolicka realizuje swoje cele poprzez:

 1. pogłębienie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego oraz ukierunkowanie na zadania apostolskie;
 2. przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego;
 3. zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej: w diecezji, po uzgodnieniu z biskupem diecezjalnym; na szczeblu krajowym, w porozumieniu z Krajowym Asystentem Kościelnym;
 4. angażowanie się w formację dzieci i młodzieży;
 5. kształcenie działaczy katolickich i przygotowywanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym.

Akcja Katolicka może prowadzić działalność, w szczególności:

 1. oświatowo-wychowawczą,
 2. kulturalną i informacyjno-wydawniczą,
 3. naukową,
 4. charytatywną,
 5. w zakresie ochrony zdrowia,
 6. turystyczno-sportową,
 7. gospodarczą.

Dochód z działalności gospodarczej AK służy do realizacji jej celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków. Akcja Katolicka jest darem dla współczesnej Polski.