Szkolne Koło Caritas w Starej Prawdzie

Szkolne Koło Caritas w Starej Prawdzie zostało założone w 2007roku. 19 listopada odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne Wicedyrektora Caritas Diecezji Siedleckiej ks. Pawła Smarz i siostry Marietty. W pierwszym roku przewodniczącą została: Karolina Polej, zastępcą: Karolina Miszta, skarbnikiem: Anna Kajka. Koło swoją działalność rozpoczęło od loterii fantowej zorganizowanej podczas andrzejek szkolnych. Zebrane pieniądze zostały przeznaczone na paczkę świąteczną dla niepełnosprawnego chłopca z obwodu naszej gminy i na potrzeby Koła. Przed świętami Bożego Narodzenia członkowie Koła włączyli się w akcję pod hasłem: ,,Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”- sprzedawano świece wigilijne i karty świąteczne. 8 lutego 2008 roku członkowie Koła wybrali się wraz z księdzem asystentem Andrzejem oraz SKC ze Starych Kobiałek do hospicjum w Siedlcach. W marcu 2008r. tuż przed Wielkanocą Szkolne Koło Caritas przyłączyło się do akcji Caritasu Siedleckiego. Członkowie rozprowadzili karty świąteczne na terenie szkoły. W czasie Wielkiego Postu wolontariusze przygotowali i poprowadzili stacje drogi krzyżowej. W kwietniu 2008r. wolontariusze na prośbę ks. Proboszcza przeprowadzili zbiórkę pieniędzy do puszek dla poszkodowanej rodziny z parafii Huta Czechy. 2 kwietnia 2008 roku dokładnie w dzień śmierci naszego papieża Jana Pawła II członkowie SKC wzięli udział w czuwaniu i Apelu Jasnogórskim. 18 maja wolontariusze przeprowadzili zbiórkę pieniędzy do puszek dla poszkodowanych mieszkańców Birmy. 28 maja w Zespole Oświatowym w Starych Kobiałkach odbyło się szkolenie wolontariuszy z 28 Koła w Starej Prawdzie i 27 w Starych Kobiałkach. Pod koniec roku szkolnego członkowie koła mieszkający w Starej i Nowej Prawdzie przyłączyli się do zbiórki pieniędzy na remont kaplicy w Nowej Prawdzie, który odbył się w wakacje. W czasie uroczystych dożynek, które odbyły się 17sierpnia 2008 roku w Starej Prawdzie członkowie brali udział w oprawie Mszy Świętej. W niedzielę 31 sierpnia wolontariusze wzięli udział w Ogólnopolskiej Akcji Caritasu-zbiórce pieniędzy do puszek na rzecz poszkodowanych w Gruzji.

Szkolne Koło Caritas swą działalność w nowym roku szkolnym 2008/9 rozpoczęło od wybrania nowego samorządu: Przewodnicząca: Natalia Miszta, Zastępca: Aleksandra Świeczak, Skarbnik: Sylwia Dynek. W związku z Tygodniem Miłosierdzia w 5-12 X w naszej szkole odbyła się zbiórka przyborów szkolnych, które zostały przeznaczone dla najbardziej potrzebujących uczniów naszej szkoły. 12 października w Dniu Papieskim uczniowie Koła wzięli udział w zbiórce pieniędzy do puszek na stypendia dla uzdolnionej młodzieży. W listopadzie dziewczęta pomogły opiekunowi szkolnego Koła Caritas przygotować apel pt.: ,,Uroczystość Chrystusa Króla”. W grudniu wzięto udział w ogólnopolskiej akcji ,,Wigilijne Dzieł Pomocy Dzieciom”. W Wielkim Poście członkowie Koła przeprowadzili zbiórkę pieniędzy do puszek pod hasłem ,,Jałmużna Wielkopostna”. W marcu SKC przygotowało i poprowadziło Drogę Krzyżową. 26 kwietnia odbyła się zbiórka pieniędzy do puszek na rzecz pogorzelców z Kamienia Pomorskiego i poszkodowanych w trzęsieniu ziemi we Włoszech. 7 czerwca odbyła się zbiórka pieniędzy do puszek na budowę Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

W roku szkolnym 2009/10 uczniowie SKC w miesiącu październiku prowadzili różaniec. 11 października 2009 roku odbył się apel pt. „Jan Paweł II Papież Wolności”. Członkowie Koła wzięli udział w zbiórce pieniędzy do puszek na stypendia dla uzdolnionej młodzieży. W grudniu rozprowadzano świece wigilijne. 12 marca członkowie SKC przygotowali i poprowadzili rozważania Drogi Krzyżowej. 13 marca wzięli udział w adoracji Najświętszego Sakramentu. 21 listopada bieżącego roku szkolnego odbyła się zbiórka zabawek dla dzieci. Zebrane zabawki zostały przekazane dzieciom z domu dziecka w Radoryżu na Mikołajki.

Szkolne Koło Caritas w Starych Kobiałkach

Szkolne Koło Caritas nr 27 powstało 21 grudnia 2007 r. przy Zespole Oświatowym w Starych Kobiałkach. Zostałam opiekunem tegoż Koła. Myśl o utworzeniu Szkolnego Koła Caritas zrodziła się pod wypływem informacji zdobytych na stronach internetowych ukazujących działalność form Caritas w Polsce. Pracując jako katecheta, w sposób szczególny swą opieką obejmuję uczniów z ubogich rodzin, którzy mają nie tylko kłopoty szkolne, lecz również swoją powierzchownością zdradzają swą trudną sytuację bytowo – socjalną.

Każdemu człowiekowi przynależy poczucie godności osobistej, szacunek i miłość. W świecie, w którym te zasady zostają pominięte, rodzi się bunt i agresja. Człowiek z natury swej, obdarzony rozumem i wolną wolą dąży do prawdy i miłości. Stąd do najważniejszych zadań wychowawczych należy kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych, zwłaszcza tych pokrzywdzonych i cierpiących. Miarą wielkości człowieka jest jego stosunek do ubogich, chorych i opuszczonych.

Przystępując do realizacji założonego celu, zapoznałam się z zasadami powoływania Szkolnych Kół Caritas. Wynika z nich, że Szkolne Koła Caritas mogą powstawać jedynie w tych szkołach na terenie parafii, w których działają Parafialne Zespoły Caritas. Ma to na celu tworzenie rozwiązań systemowych, w ramach których działalność Szkolnego Koła Caritas jest ściśle związana z działalnością Parafialnego Zespołu Caritas i Caritas Diecezji.

Pierwszym krokiem rozpoczęcia działalności było przeprowadzenie diagnozy dotyczącej sytuacji materialnej uczniów naszej szkoły. Uzyskałam potrzebne informacje o ilości uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej oraz mających kłopoty w szkole.

Głównym celem Koła jest uwrażliwienie młodych ludzi na drugiego człowieka, jego potrzeby, na krzywdę i cierpienie, a co za tym idzie – przygotowanie uczniów do konstruktywnego udziału w życiu społecznym oraz do aktywnego reagowania na potrzeby społeczne.

Realizacji programu przyświecają słowa błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty: „Zostaliśmy stworzeni po to, żeby kochać i być obdarzani miłością”. Prowadząc Koło, zwracam uwagę na to, by w każdym roku szkolnym czynnie włączało się w akcje charytatywne.

W pierwszych dniach października w Kościele Katolickim obchodzony jest Tydzień Miłosierdzia. Celem Tygodnia Miłosierdzia jest pogłębienie motywacji do niesienia pomocy potrzebującym oraz zaradzanie aktualnym potrzebom charytatywnym.

Członkowie Koła przeprowadzają na terenie szkoły zbiórkę przyborów szkolnych, odzieży, które następnie są rozdawane potrzebującym takiej pomocy. W okresie Adwentu rozprowadza świece, których obecność na wigilijnym stole stała się tradycją w wielu polskich domach. Dochód z Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom przekazywany jest na pomoc dzieciom cierpiącym z powodu ubóstwa, niedożywienia, choroby, przemocy, braku miłości czy bezrobocia rodziców. Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom to nie tylko dystrybucja świec, ale także kształtowanie postaw i próba uwrażliwienia ludzi na potrzeby tych, którzy sami nie mogą poradzić sobie z problemami.

W okresie Bożego Narodzenia członkowie biorą udział w akcji kolędowania. Zebrane w ten sposób środki są wykorzystywane na zakup przyborów szkolnych dla najbardziej potrzebujących uczniów naszej szkoły.

W okresie Wielkiego Postu rokrocznie angażujemy się w kampanię Caritasu Jałmużna Wielkopostna.

W lutym 2008 r. w przeddzień światowego Dnia Chorych odwiedziliśmy hospicjum w Siedlcach. W maju 2008 r. uczestniczyliśmy w warsztatach formacyjnych na temat: „Wyobraźnia miłosierdzia”, które były zorganizowane na terenie naszej szkoły dla członków Szkół Caritas z terenu parafii. Celem szkolenia było pogłębienie świadomości obowiązku czynienia dzieł miłosierdzia poprzez bliźnich, poprzez członków Kościoła, ukazanie sposobu angażowania w poprawę życia ubogich, cierpiących, zachęcanie wolontariuszy do twórczego i pomysłowego działania. Podkreślona także była wartość modlitwy i słownego pocieszenia w kontaktach z cierpiącymi i ubogimi.

Co roku członkowie Koła uczestniczą w spotkaniu mikołajkowym w Domu Dziecka w Radoryżu Smolanym i przekazują przygotowane wcześniej paczki mikołajkowe. W 2009 r. włączyliśmy się także w społeczną akcję „Kromka Chleba”, rozprowadzając „Krążki Nadziei”. Celem tego działania było uwrażliwienie naszego społeczeństwa – czyli każdego z nas na los ludzi bezdomnych i najuboższych oraz pozyskanie środków na pomoc dla nich.

Co roku członkowie biorą udział w obchodach Dnia Papieskiego i przeprowadzają zbiórkę funduszy na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia.

W swojej działalności organizujemy zbiórki charytatywne dla poszkodowanych w wypadkach losowych i kataklizmach. W latach 2007 – 2010 były zbiórki pieniężne dla:

  • pogorzelców z Huty Dąbrowa,
  • poszkodowanych przez powódź i huragany,
  • pogorzelców z Kamienia Pomorskiego,
  • poszkodowanych w trzęsieniu ziemi we Włoszech,
  • poszkodowanych w trzęsieniu ziemi z Birmy,
  • osieroconych kolegów i koleżanek z naszej szkoły.