Zapraszamy na kurs przedmałżeński w naszej parafii. Odbędzie się on w dwie soboty: 4 i 11 lutego 2023 r. Początek o godz. 10.00 w sali na plebanii. Wcześniejsze zapisy nie są konieczne.

Jak się przygotować?

 

Na kilka (kilkanaście) miesięcy przed zawarciem małżeństwa:

 • Mieć szczere pragnienie zawarcia małżeństwa, niczym nieprzymuszone;
 • Ustalić datę ślubu w kancelarii parafialnej i w tym czasie odbyć kurs przedmałżeński (w naszej lub innej parafii, ośrodku duszpasterskim), spotkania w poradni małżeńskiej. Prosimy nie zostawiać tego na ostatnie tygodnie przed zawarciem małżeństwa (!). Kurs małżeński co kilka m-cy jest prowadzony w naszej parafii. Terminy katechez poniżej. Zachęcamy również do odbycia kursu w Domu Rekolekcyjnym w Siedlanowie. Szczegóły na stronie: http://www.siedlanow.pl.
  Zaświadczenia o odbytym kursie online ze strony http://www.nauki.pl nie będą respektowane. Potrzebne dokumenty:
 1. Świadectwo sakramentu chrztu świętego obydwu stron.
 2. Świadectwo bierzmowania.
 3. Strona owdowiała przynosi – akt zgonu współmałżonka.
 4. Dyplom ukończenia nauki religii z ostatniej klasy.
 5. Dowody osobiste.
 6. Dokument z USC stwierdzający brak przeszkód (w wypadku zawierania małżeństwa kościelnego wraz ze skutkami cywilnymi) – data wystawienia nie może przekraczać 3 miesięcy od daty ślubu.

Fotografowie i operatorzy sprzętu audiowizualnego, którzy zamierzają wykonywać swoje czynności podczas celebracji liturgii, są obowiązani ukończyć kurs i otrzymać pisemne upoważnienie z Kurii Diecezjalnej. Ponadto winni zgłosić się przed uroczystością do kapłana, który ma przewodniczyć celebracji do zakrystii, aby z nim uzgodnić wszystkie szczegóły związane z miejscem i sposobem wykonywania swej posługi.

Katechezy Przedmałżeńskie

Drodzy Narzeczeni! Z inicjatywy Biskupa Siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego przygotowaliśmy dla was cykl katechez. Katechezy te mają wam pomóc we właściwym przygotowaniu się do przyjęcia sakramentu małżeństwa, abyście <<mieli życie i mieli je w obfitości>> (J 10,10). W przygotowaniu tym nie chodzi o „zaliczenie katechez”, lecz ukształtowanie w sobie chrześcijańskiej koncepcji małżeństwa, nierozerwalnej wspólnoty mężczyzny i kobiety opartej na przymierzu dwojga ludzi z Chrystusem. Przygotowanie do sakramentu małżeństwa to czas opatrznościowy. Trzeba, Aby był to czas intensywnej ewangelizacji, prowadzącej do nawrócenia, czyli – w tym przypadku – odkrycia bądź pogłębienia Bożej wizji małżeństwa oraz odkrycia bądź ożywienia osobistej zażyłości z Bogiem. Biorąc pod uwagę dzisiejszy stan życia wiarą u kandydatów do zawarcia sakramentu małżeństwa, trzeba zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby przygotowanie do małżeństwa było rzeczywistą drogą pogłębiania i dojrzewania wiary, analogiczną do katechumenatu. Chodzi więc nie tylko o to ,by narzeczeni dostarczyli wymagane dokumenty, lecz aby otworzyli się na Boga.

Świat potrzebuje świadectwa chrześcijańskich małżonków, którzy żyją w jedności mocą miłości zdolnej przebaczać i tracić życie. Jeżeli przyjrzymy się dzisiejszym rodzinom chrześcijańskim, to z łatwością zobaczymy jak daleko ich życie odbiega od Ewangelii. Ogromna większość żyje podobnie jak niewierzący poganie: kłócą się, oskarżają, nie potrafią przebaczać itd. Chociaż chodzą na niedzielną Mszę św. i spowiadają się, ich życie jest często anty-świadectwem dla dzieci i sąsiadów. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że zaniedbano drogę, która prowadzi do dojrzałości w wierze, czyli inicjację chrześcijańską. Przedmałżeńskie Katechezy w jakiejś części chcą zapełnić tę lukę i pomóc narzeczonym w dojrzałym i odpowiedzialnym wejściu w przymierze małżeńskie.

Tematy katechez

Zostaną podane w najbliższym czasie.

 

Terminy katechez przedmałżeńskich

 • .
 • .
 • .

Katechezy odbywają się w kościele. Prosimy o punktualność. Należy zabierać ze sobą indeks.

Małżeństwo

„Jezus rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela” (Mt 19, 5-6)

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę, całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu” (KPK 1055,1).

Małżeństwo będące głęboką wspólnotą życia i miłości nie jest instytucją czysto ludzką. Sam bowiem Bóg jest jego twórcą, gdyż stworzył człowieka z miłości i powołał go także do miłości trwałej i nieodwołalnej. Od samego początku Pan Bóg ustanowił małżeństwo jako trwały i nierozerwalny związek mężczyzny i kobiety. Według słów Chrystusa Pana, sam Bóg ich łączy:

„Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela” (Mt 19, 6).

Małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety został podniesiony przez Chrystusa do godności sakramentu. Przez ten sakrament chrześcijańscy małżonkowie stają się znakiem tajemnicy jedności i płodnej miłości, łączącej Chrystusa z Kościołem i w tej tajemnicy uczestniczą (por. Ef 5,32).

Małżeństwo jako sakrament powstaje poprzez zawarcie umowy małżeńskiej, czyli przez nieodwołalną zgodę obojga małżonków, w której oddają się oni sobie i przyjmują wzajemnie. Całkowitej wierności małżonków, a także nierozerwalności węzła małżeńskiego, wymaga zarówno szczególna wspólnota mężczyzny i kobiety, jak również dobro dzieci.

Autentyczna, prawdziwa miłość małżeńska z natury swojej nastawiona jest na zrodzenie i wychowanie potomstwa. Wypowiada się w dziecku. Dzieci są owocem miłości rodziców i „są najcenniejszym darem małżeństwa”, a „rodzicom przynoszą najwięcej dobra” (KDK 50). Innym celem małżeństwa jest doprowadzenie do pełnego rozwoju i dojrzałości miłości między małżonkami, a także wzajemna pomoc w dążeniu do świętości i dojrzałości chrześcijańskiej.

Przygotowanie do małżeństwa

1. Poradnia Rodzinna

Prowadzi – Małgorzata Gajowniczek
Telefon kontaktowy – 501421109

W sprawach zawarcia Sakramentu Małżeństwa narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego (datę ślubu można ustalić wcześniej).

Obowiązki narzeczonych:

 1. Udział w 8 konferencjach przedmałżeńskich (w naszej parafii termin konferencji będzie ogłoszony).
 2. Dwukrotne spotkania w poradni rodzinnej (III i IV niedziela po Mszy św. o godz. 10.20).
 3. Odbycie dwukrotnej spowiedzi przedślubnej (pierwsza – w tym tygodniu, w którym był spisany protokół przedmałżeński; druga – tuż przed ślubem, by w stanie łaski uświęcającej przystąpić do sakramentu małżeństwa).
 4. Udział w skupieniu przedślubnym ( o miejscu i terminie informuje ks. Dyżurny).
 5. Rozmowa z kapłanem (ewentualny egzamin z wiedzy religijnej).
 6. Uzupełnienie wiadomości religijnych.
 7. Do ślubu konkordatowego (ze skutkami cywilnymi) narzeczeni zobowiązani są zgłosić się do USC i dostarczyć dokument zezwalający na pobłogosławienie małżeństwa (nie wcześniej niż 3 miesiące przed ślubem).
 8. Trzykrotne spotkanie w kancelarii parafialnej:
  1. – spisanie protokołu przedmałżeńskiego i stwierdzenie braku przeszkód małżeńskich,
   – ustalenie daty i godziny ślubu,
   – wyjaśnienie procedury związanej z przygotowaniem do zawarcia związku małżeńskiego
   – wydanie stosownych dokumentów (np. skierowanie na nauki przedmałżeńskie)
   – umówienie się na drugie spotkanie,
  2. – wydanie prośby o wygłoszenie zapowiedzi do parafii zamieszkania narzeczonego (-ej),
   – dokończenie spisywania protokołu,
   – egzamin z głównych prawd wiary (mały katechizm) i rozmowa na temat konferencji przedmałżeńskich,
   – umówienie się na trzecie spotkanie ze świadkami w tym tygodniu, w którym narzeczeni
   zawierają związek małżeński,
  3. – narzeczony(a) przynosi dokument o wygłoszeniu zapowiedzi przedmałżeńskich od własnego ks. Proboszcza stwierdzający brak przeszkód małżeńskich i innych zaświadczeń stwierdzających właściwe przygotowanie do ślubu,
   – spisanie aktu ślubu i złożenie podpisów przez narzeczonych i świadków,
   – omówienie ceremonii zawarcia sakramentu małżeństwa,
   – jeśli narzeczeni zawarli już kontrakt cywilny przynoszą także dokument z USC stwierdzający zawarty związek,
   – narzeczeni proszą Panią Organistkę o oprawę muzyczną liturgii sakramentu małżeństwa i Pana Kościelnego o przygotowanie kościoła.