Regulamin Cmentarza Grzebalnego Formalności związane z pogrzebem Pogrzeb chrześcijański

Galeria

Regulamin Cmentarza Wyznaniowego

 

przy ul. Kościelnej w Stoczku Łukowskim z dnia l.08.2008 roku

§ 1

l. Siedziba Administratora Cmentarza Wyznaniowego znajduje się w Stoczku Łukowskim przy ul. Sikorskiego 8 tel. 609498 157

2.Siedziba Administratora Cmentarza Wyznaniowego czynne jest w dni robocze od godz. 800 - 1700, a w soboty od godz. 800 do 13°°.

3.Nadzór nad cmentarzem sprawowany jest przez Proboszcza Parafii w Stoczku Łukowskim. ul. Sikorskiego 4 tel. 025-7970116

§2

l.   Cmentarz czynny jest w okresie od l kwietnia do 30 września w godz. 700_ 2200, a w okresie l października do 31 marca w godz. 700 - 2000 (nie dotyczy 3 l października, 1 i 2 listopada).

2.Proboszcz Parafii i Administrator Cmentarza nie odpowiadają za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru, a także za szkody nie wynikające z zaniedbania lub zaniechania.

§3

1.Rodzaj i usytuowanie grobu musi być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza oraz z zachowaniem jego wymiarów oraz odległości od grobu.

§4

l. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie i w jego otoczeniu spoczywa na założycielu grobu lub jego dysponencie.

2. Na terenie cmentarza zakazuje się:

·          zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,

·                      zaśmiecania terenu w tym wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone,

·          niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych,

·          ustawiania ławek, płotów itp. utrudniających komunikację i ruch

pieszy,

·          zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnię miejsca pod grób

·          przebywanie na cmentarzach poza godzinami w których są czynne,

·          prowadzenia działalności handlowej,

·          umieszczania reklam,

·          sadzenia drzew,

·          wykonywania wszelkich wykopów

·                      wjazdu na cmentarz (za wyjątkiem pojazdów związanych z funkcjonowaniem cmentarza i przeprowadzaniem pogrzebu, policji, pogotowia ratunkowego, prokuratury, sądu, straży miejskiej i inspekcji sanitarnej ).

§5

1.       Na terenie cmentarza zakazuje się wykonywania prac ziemnych, kamieniarskich i budowlanych bez ich uprzedniego zgłoszenia u ks. Proboszcza lub Administratora Cmentarza i uzyskania pisemnego zezwolenia na wykonanie prac i podpisania stosownego oświadczenia.

2.       Zezwolenie stanowi załącznik nr 1 (dostępny u ks. Proboszcza lub Administratora Cmentarza) do Regulaminu Cmentarza i stanowi  jego integralną część.

 3.       Oświadczenie stanowi załącznik nr 2 (dostępny u ks. Proboszcza lub Administratora Cmentarza) do Regulaminu Cmentarza i stanowi jego integralną część.

4.       Zezwolenie na wykonanie prac ziemnych, kamieniarskich i budowlanych wydaje się na jeden ściśle określony grób. W przypadku wykonywania prac jednocześnie przy kilku grobach, wymagane jest uzyskanie odrębnego zezwolenia na każdy z nich.

5.       Wykonawcom prac zabrania się zastawiania dróg i przejść pojazdami, pojemnikami, materiałami budowlanymi i sprzętem oraz pozostawiania nieuporządkowanego terenu. Przygotowywanie zapraw murarskich może odbywać się tylko w specjalnych pojemnikach.

6.       Wykonawcom zabrania się wrzucania gruzu i odpadów po robotach kamieniarsko-budowlanych do pojemników rozstawionych na cmentarzu. Pozostały po remoncie lub rozbiórce gruz ze starego pomnika jest odpadem i zgodnie z ustawą o odpadach (Dz.U.2001r. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami) należy wywieźć go z terenu cmentarza i zapewnić odzysk lub przekazać do składowania w MZGK w Stoczku Łukowskim.

7.Wykonawca prac zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych w wyniku wykonywanych przez niego prac.

8.Wykonywanie prac nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi.

9. Wykonawca przystąpienie i zakończenie prac winien zgłosić u Administratora Cmentarza osobiście lub telefonicznie.

10.      Administrator Cmentarza upoważniony jest do kontroli pojazdów na terenie cmentarza i osób oraz przewożonych i przenoszonych materiałów i sprzętu.

l1.Założyciel grobu lub dysponent uiszcza opłatę w wysokości 10% wartości inwestycji.

12.Wykonawca za wjazd lub wejście na teren cmentarza uiszcza opłatę.

§6

W przypadku nie zastosowania się do niniejszego Regulaminu Cmentarza, Administrator zastrzega sobie prawo przywrócenia stanu zgodnego z porządkiem i obciążenie kosztami założyciela grobu, dysponenta lub wykonawcy.

§7

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem ma zastosowanie ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz.U.Nr 23 poz. 295 z 2000 r. z późniejszymi zmianami).

 

 

AktualnościKancelariaDuszpasterzeWspólnotyHistoriaGaleriaCzytelniaArchiwum T.PLinkiKontakt