Aktualności Formacja Galeria

      

 

     Akcja Katolicka w naszej parafii

Akcja Katolicka w naszej parafi została powołana 23 listopada 1997 r. w niedzielę Chrystusa Króla- święto patronalne Akcji Katolickiej przez ówczesnego ks. bpa. Ordynariusza Jana Wiktora Nowaka. W katedrze siedleckiej złożyło wówczas przyrzeczenie 22 osoby, asystentem kościelnym został ks. prob. Józef Huszaluk. Obecnie nasz Parafialny Oddział Akcji Katolickiej liczy 33 członków i 5 sympatyków. Obecnie asystentem  AK jest ks. Kanonik Proboszcz  Stanisław Bieńko. Przez 8 lat opiekował się Akcją poprzedni proboszcz Ks. Kanonik Stanisław Małek.

 

      Zarząd POAK:

1.Jastrzębska Celina- prezes (tel. 25 7970278)

2.Skwarek Stanisława- wiceprezes (tel. 25 7970775)

3. Figat Jan- wiceprezes ( tel. 795466649)

4. Figat Elżbieta- sekretarz ( tel. 795466040),

5. Rost Krystyna- skarbnik

6. Sabak Teresa-  członek ( tel. 25 7970257)

      Komisja Rewizyjna:

1. Ducki Ireneusz - przewodniczący ( tel. 604668663)

2. Maciaszek Jadwiga- członek

3. Kłos Elżbieta- członek

Spotkania formacyjne naszego oddziału odbywają się w każdą trzecią niedzielę miesiąca po sumie. Tematem naszych spotkań są katechezy, zawarte w materiałach formacyjnych. Referaty przygotowują głównie panie katechetki.

1. W obecnym roku liturgicznym rozważamy katechezy pod hasłem:,, We wspólnocie z Bogiem".

2. W ubiegłym roku ,, Bądźmy świadkami miłości ''.

3. W przyszłym roku ,, Kościół naszym domem ''.

Akcja Katolicka pełni dyżury w pomieszczeniach plebanii: we wtorki - w godz.9-12, w czwartki- w godz.14-17, w niedziele- w godz.8-14.

Telefon kontaktowy do Akcji Katolickiej - 25 7970725.

Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy i działania w Akcji Katolickiej.

                                    Prezes POAK - Jastrzębska Celina


Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie ściśle współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła. Rację swego istnienia Akcja Katolicka znajduje w prawdzie o Kościele. Zorganizowana współpraca świeckich z hierarchią kościelną, w realizowaniu misji apostolskiej, należy od czasów apostolskich do stałej i owocnej tradycji Kościoła. Wagę tej współpracy podkreślił Sobór Watykański II i posoborowe nauczanie Kościoła. Papież Jan Paweł II mówiąc o wiernych świeckich, którzy,, winni poczuć się rzeczywistymi podmiotami w życiu Kościoła'', wskazał na szczególne znaczenie Akcji Katolickiej w ich formacji. Dlatego postulował jej odrodzenie w Polsce. Do biskupów polskich podczas wizyty Ad limina Apostolorum,12 stycznia 1993 r., mówił:,, Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna. Nie zapominajmy, że droga do rzeczywistej zmiany oblicza Polski przebiega przez serce każdego Polaka. Potrzebne są reformy strukturalne i ustawodawcze, ale w ostatecznym rozrachunku powodzenie tego procesu zależy od nawrócenia serca każdego poszczególnego Polaka i Polki". Podejmując to wezwanie, Konferencja Episkopatu Polski powołała w 1996 roku do życia Akcję Katolicką. Jej celem jest włączanie ludzi świeckich w budowanie Kościoła Chrystusowego oraz w zorganizowaną misję apostolską, dzięki której będą mogli,, czynić obecnym i aktywnym Kościół w takich miejscach i takich okolicznościach, gdzie jedynie przy ich pomocy stać się ona może solą ziemi".

   Akcja Katolicka realizuje swoje cele poprzez:

1- pogłębienie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego oraz ukierunkowanie na zadania apostolskie;

2- przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego;

3- zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej: w diecezji, po uzgodnieniu z biskupem diecezjalnym; na szczeblu krajowym, w porozumieniu z Krajowym Asystentem Kościelnym;

4- angażowanie się w formację dzieci i młodzieży;

5- kształcenie działaczy katolickich i przygotowywanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym.

     Akcja Katolicka może prowadzić działalność, w szczególności:

1- oświatowo-wychowawczą, 2-kulturalną i informacyjno wydawniczą,

3- naukową, 4- charytatywną, 5- w zakresie ochrony zdrowia,

6- turystyczno-sportową, 7- gospodarczą.

     Dochód z działalności gospodarczej AK służy do realizacji jej celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków. Akcja Katolicka jest darem dla współczesnej Polski.

 

 

 

AktualnościKancelariaDuszpasterzeWspólnotyHistoriaGaleriaCzytelniaArchiwum T.PLinkiKontakt